خب دوستان باز هم نمودار طلا به دلار هستش و همانطور که میبینیم الگوی بازگشتی سر و شانه در حال تشکیل هستش و واگرایی منفی رو هم شاهد هستیم  انتظار داریم تا محدوده مشخص شده بریزه نمدار اهداف مشخص شده است.