شبریز

همانطور که میبییند سهم پس از برگزاری مجمع خودش و افزایش سرمایه، یک شکاف قیمتی ایجاد شده که در حال پر کردن اون میباشد به عنوان سرمایه گذاری میان مدتی و بلند مدتی میتونید نگاه بکنید.